Спецов за служителката, замесена в схемата на Нотариуса: НАП установи конфликт на интереси, но ВАС отмени решението

Инспекторатът на НАП е установил конфликт на интереси при служителката на Агенцията Фиданка Йоневска, но ВАС е отменил решението, затова не е наказана. Това каза в интервю изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Фиданка Йоневска е служителката е началник сектор „Ревизии“ в ТД на НАП – София, която е част от тормоза върху гръцкия магнат Джон Кустас. Това стана ясно от интервю с инж. Анастасиос Дикос, изпълнителен директор за България на „Данаос Девелопмент“, собственост на Кустас. Той разказа за системен рекет от групата на застреляния Мартин Божанов – Нотариуса и натиска от държавни служители. Дикос посочва Йоневска като инициатор на сигнал срещу дружеството му и едновременно като човек, извършващ данъчна проверка на същото, поради което я обвинява в конфликт на интереси.

Дикос твърди още, че по този повод имало среща в НАП и писмо до финансовия министър Асен Василев. По неговите думи Йоновска живее в незаконна къща с много екстри и съжителства на семейни начала със съсобственик на верига бензиностанции и фирма за горива. Според Дикос това също е конфликт на интереси.

Оказва се, че през 2022 г. има образувано производство за установяване на конфликт на интереси.

Производството е приключило с решение на изпълнителния директор на НАП през същата година. С него се установява наличието на конфликт на интереси по отношение на Йоневска, потвърждава в интервю за „24 часа“ изпълнителният директор на НАП.

Narod.bg публикува пълния текст на интервюто с Румен Спецов:

– Работи ли в НАП и на каква длъжност Фиданка Йоневска?

– Да. Служителката е началник сектор „Ревизии“ в ТД на НАП – София.

– Питам ви, защото гръцкият бизнесмен Анастасиос Дикос в интервю пред Слави Ангелов за „24 часа – 168 истории“ я обвинява, че използва служебното си положение, за да участва в изнудването им?

– Когато служител на НАП има частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ/ЗПК, той е длъжен да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие и задължение по служба. При наличие на хипотеза, при която Йоневска би се явила в условията на конфликт на интереси, изпълнявайки задълженията си по служба, тя следва да си направи самоотвод по предвидения законов ред. Ако става въпрос за дружеството „Данаос“, то то е регистрирано в териториална дирекция ГДО, а госпожа Йоневска работи в ТД на НАП София.

– Ако „случаят Йоневска“ е известен, включително и на министър Асен Василев, защо тя продължава да заема този пост?

– Ако под случая „Йоневска“ се визира подаденият от „Данаос“ сигнал за конфликт на интереси, е важно да се уточни, че по отношение на Йоневска през 2022 г. има образувано производство за установяване на конфликт на интереси. То е образувано по сигнал от посоченото в статията на в. „24 часа“ дружество, съдържащ данни за конфликт на интереси. Производството е приключило с решение на изпълнителния директор на НАП през същата година. С него се установява наличието на конфликт на интереси по отношение на Йоневска. Решението е обжалвано и потвърдено с Решение №5212/04.08.2022 г. на АССГ и отменено с Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. В резултат на отмяната на решението за установяване на конфликт на интереси от ВАС спрямо служителката не са предприети последващи действия по закон – налагане на административна санкция – глоба и освобождаване от заеманата длъжност (чл. 80 от ЗПКОНПИ).

– Според Дикос тя обитава незаконен имот с доста екстри. Имате ли отговор на въпроса за произхода на парите и дали има други данъчни служители с подобно имане?

– Служителите на НАП ежегодно подават декларации за имуществено състояние към КПКОНПИ. Това е изискване, което се спазва от всички. По отношение на питането дали има и други „служители с подобно имане“ е необходимо да се подчертае, че съобразно изискванията на нормативните документи, регламентиращи правомощията и задълженията, проверка на декларациите за имущество и интереси на служителите, в частност на НАП, относно достоверността на декларираните факти и обстоятелства (същинска проверка), е допустима при следните предпоставки:

Реклама

1. При подаване на сигнал срещу служител на НАП за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.

2. При образувано дисциплинарно производство, когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси.

3. В хода на друга проверка при която са установени индикации за корупционно нарушение от страна на служителя относно достоверността на декларираните факти в декларациите.

4. На звена с установен завишен корупционен риск.

Обстоятелствата, свързани с имущественото състояние на служителите на агенцията, се установят чрез извършването на проверка по съответния законов ред. Декларациите на служителите на НАП, които не заемат висши длъжности по смисъла на ЗПК/ЗПКОНПИ, не са публични. При наличието на някоя от горните хипотези от страна на НАП се предприемат надлежни действия по извършване на проверки. Притежаването на имущество на значителна стойност обаче не следва задължително да се идентифицира с недоказан произход на средствата.

– Ясно е, че решенията на ВАС не се обжалват, а се изпълняват. Но има ли механизъм, който да не допуска такъв конфликт на интереси?

– На дружеството са извършени общо 16 проверки – 1 за установяване на факти и обстоятелства и 15 за прихващане или възстановяване във връзка с установяване наличие/липса на основание за възстановяване на ДДС. Те са традиционни при искане за възстановяване на ДДС от страна на дружествата. Спрямо дружеството са образувани и 4 ревизии за установяване на задълженията за данък върху добавената стойност на дружеството, като първата е била в периода декември 2018 – октомври 2018 г., а последната март 2021 до юни 2021 г. Г-жа Йоневска е възложила само една от извършените 4 ревизии. Освен това ревизиите не се извършват от един човек, а от екип.

– Твърди се също, че Йоневска живее на семейни начала с Атанас Димов, който има верига бензиностанции „Круиз“ и фирма САКСА за търговия с горива. В това не би имало проблем, освен ако Йоневска не отговаря за проверките на сектор „Горива“ за ТД София, от където би се появил още един конфликт на интереси. Има ли го?

– В НАП са постъпили няколко сигнала срещу г-жа Йоневска за конфликт на интереси. Първият е от КПКОНПИ, като се предоставя информация за подаден при тях сигнал, но без да се прилага самият сигнал. В него се твърди, че г-жа Йоневска съжителства на съпружески начала с лице, което има участия и собственост в няколко конкретно идентифицирани търговски дружества, по отношение на които тя е упражнявала правомощия по служба. В НАП е образувана предварителна проверка, при която не са събрани достатъчно доказателства за осъществени правомощия спрямо визираните лица от страна на Йоневска. Вторият сигнал от 11 януари 2022 г. е от „Данаос Девелопмент“ ЕАД . Той съдържа данни за конфликт на интереси по отношение на Йоновска. В НАП е образувано производство за установяване на конфликт на интереси. Производството приключва с решение на 9 май 2022 г., което установява конфликт на интереси по отношение на Йоневска. Решението е обжалвано и потвърдено на 4 август 2023 г. от Административен съд София-град. На 27 март 2023 г. Върховният административен съд отменя решението на първоинстанционните магистрати, като не установява наличие на конфликт на интереси. Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. До окончателното произнасяне на съда по казуса Йоневска не е отстранявана от работа.

Има подаден и трети сигнал, отново от КПКОНПИ, който се отнася до Йоневска за конфликт на интереси. Той е с идентично съдържание като предходните. По тази причина е изготвен отговор от НАП до КПКОНПИ, че вече е образувано производство, по което е постановено решение, предвид което не следва да се предприемат допълнителни действия.

– Как следите имотното състояние на данъчните служители, за да запазите авторитета на институцията и да ги предпазите от изкушения?

– Всеки служители на НАП подават имуществени декларации в КПКОНПИ при встъпване в длъжност, след това и ежегодно. При наличие на образувано производство по извършване на проверка на декларациите за имуществото на служителите и в случай на установено несъответствие в декларираното имуществено състояние с действителното, което е в размер над 5000 лв. и същото не е отстранено по предвидения в нормативната уредба ред, се предприемат контролни действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В случай че при проверките се установят данни за извършени административни нарушения или престъпления, се предприемат действия по образуване на административнонаказателни производства, както и се сезират компетентните органи по наказателно преследване. В конкретния случай по отношение на Ф. Йоневска, именно по повод постъпил сигнал срещу служителката през 2019 г., е възложена и извършена проверка на подадените от нея декларации за имущество и интереси по реда на ЗПКОНПИ. Тези действия са предприети с цел изясняване на твърдения за притежание на множество имоти, както и че е подала неверни данни в декларацията за имущество и интереси. В хода на проверката са установени данни за несъответствия между декларираните от нея факти и наличните данни в публичните регистри, както и че не е декларирала факти по отношение на свързано лице, за което са били налице такива предпоставки. За установеното при проверката лицето е надлежно уведомено, като е предприело действия за подаване на коригираща декларация. При предприети действия по отстраняване на несъответствията законът не предвижда предприемане на последващи действия.

– А как се следи цялата ревизионна дейност на агенцията, за да стане ясно, че случаят „Йоновска“ е единичен пробив в системата, а не практика?

– Не може да се говори за пробив в системата, след като съдът е решил друго. „Инспекторатът“ на НАП извършва проверки както по сигнали, така и регулярни. Законодателят е предвидил ред и действия, които следва да бъдат предприети с оглед предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Същите са конкретно разписани в глава осма от ЗПКОНПИ/ЗПК и глава трета от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. НАП стриктно изпълнява правомощията си по посочените актове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *